Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών κάθε είδους και ανεξάρτητος μεγέθους κτιρίου καθώς και την υλοποίησή της ηλεκτρολογικής εγκατάσταση. Επίσης αναλαμβάνουμε κάθε είδους επιδιόρθωση και έλεγχο των ήδη υφισταμένων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου).